API lấy thông tin Tỉnh Thành, Quận Huyện, Phường Xã Việt Nam

API lấy thông tin Tỉnh Thành, Quận Huyện, Phường Xã Việt Nam Miễn Phí là một công cụ mạnh mẽ cho việc truy xuất thông tin địa lý cơ bản của Việt Nam. Với API này, bạn có thể dễ dàng truy cập thông tin về các tỉnh thành, quận huyện và các đơn vị hành chính cấp dưới như phường, xã. Dữ liệu được cập nhật thường xuyên và đáng tin cậy, giúp cho việc xây dựng các ứng dụng, dịch vụ hoặc hệ thống thông tin địa lý trở nên thuận tiện và hiệu quả hơn bao giờ hết.

Demo code:

Cấu trúc API:

 • Lấy Quận Huyện: https://esgoo.net/api-tinhthanh/{A}/{B}.htm
 • Lấy Phường Xã: https://esgoo.net/api-tinhthanh/{A}/{B}.htm

Code mẫu HTML, JQUERY dùng getJSON:

<script src="https://esgoo.net/scripts/jquery.js"></script>
<style type="text/css">
  .css_select_div{ text-align: center;}
  .css_select{ display: inline-table; width: 25%; padding: 5px; margin: 5px 2%; border: solid 1px #686868; border-radius: 5px;}
</style>
<script>
  $(document).ready(function() {
    //Lấy tỉnh thành
    $.getJSON('https://esgoo.net/api-tinhthanh/1/0.htm',function(data_tinh){	    
      if(data_tinh.error==0){
        $.each(data_tinh.data, function (key_tinh,val_tinh) {
         $("#tinh").append('<option value="'+val_tinh.id+'">'+val_tinh.full_name+'</option>');
        });
        $("#tinh").change(function(e){
          var idtinh=$(this).val();
          //Lấy quận huyện
          $.getJSON('https://esgoo.net/api-tinhthanh/2/'+idtinh+'.htm',function(data_quan){	    
            if(data_quan.error==0){
              $("#quan").html('<option value="0">Quận Huyện</option>'); 
              $("#phuong").html('<option value="0">Phường Xã</option>');  
              $.each(data_quan.data, function (key_quan,val_quan) {
               $("#quan").append('<option value="'+val_quan.id+'">'+val_quan.full_name+'</option>');
              });
              //Lấy phường xã 
              $("#quan").change(function(e){
                var idquan=$(this).val();
                $.getJSON('https://esgoo.net/api-tinhthanh/3/'+idquan+'.htm',function(data_phuong){	    
                  if(data_phuong.error==0){
                    $("#phuong").html('<option value="0">Phường Xã</option>');  
                    $.each(data_phuong.data, function (key_phuong,val_phuong) {
                     $("#phuong").append('<option value="'+val_phuong.id+'">'+val_phuong.full_name+'</option>');
                    });
                  }
                });
              });
              
            }
          });
        });  
        
      }
    });
   });	  
 </script>
 <div class="css_select_div">
   <select class="css_select" id="tinh" name="tinh" title="Chọn Tỉnh Thành">
     <option value="0">Tỉnh Thành</option>
   </select> 
   <select class="css_select" id="quan" name="quan" title="Chọn Quận Huyện">
     <option value="0">Quận Huyện</option>
   </select> 
   <select class="css_select" id="phuong" name="phuong" title="Chọn Phường Xã">
     <option value="0">Phường Xã</option>
   </select>
 </div>