API loại bỏ từ khoá xấu trong nội dung

API Loại Bỏ Từ Khóa Xấu trong Nội Dung là một công cụ hiệu quả giúp loại bỏ các từ khoá không mong muốn từ văn bản hoặc nội dung được đưa vào. Dựa trên các thuật toán và quy tắc xác định trước, API này có khả năng phát hiện và loại bỏ các từ khoá nhạy cảm, không phù hợp hoặc gây phản cảm từ văn bản đầu vào. Sử dụng API này, bạn có thể tăng cường tính thẩm mỹ và chất lượng của nội dung, đồng thời cải thiện trải nghiệm người dùng và giảm thiểu rủi ro liên quan đến nội dung không thích hợp

Demo code:

Đang chờ xử lý...

Cấu trúc API:

 • Dạng POST cắt từ khoá xấu: https://esgoo.net/api-tkxau.htm
  • Biến {text}: nội dung truyền vào biến text

Code mẫu PHP CURL dùng dạng GET cắt từ khoá xấu:

$text='Mày tiên sư bố chúng mày chet mje';
$links='https://esgoo.net/api-tkxau/'.urlencode($text).'.htm';
$ch = curl_init($links);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, 0);
curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, 0);
curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST, 0);
curl_setopt($ch, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_USERAGENT, 'Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-T827R4 Build/NRD90M) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/60.0.3112.116 Safari/537.36');
curl_setopt($ch, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, "GET");
$result = curl_exec($ch);
if(curl_errno($ch) != 0 && empty($result)){$result = false;}
curl_close($ch);
$mang_json=json_decode($result,true);
print_r($mang_json);

Code mẫu PHP CURL dùng dạng POST cắt từ khoá xấu:

$text='Mày tiên sư bố chúng mày chet mje';
$data = array('text' => urlencode($text));
$post_fields = http_build_query($data);
$ch = curl_init('https://esgoo.net/api-tkxau.htm');
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, 0);
curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, 0);
curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST, 0);
curl_setopt($ch, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_USERAGENT, 'Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-T827R4 Build/NRD90M) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/60.0.3112.116 Safari/537.36');
curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $post_fields);
$result = curl_exec($ch);
if (curl_errno($ch) != 0 && empty($result)) { $result = false;}
curl_close($ch);
$mang_json = json_decode($result, true);
print_r($mang_json);

Code mẫu PHP CURL dùng dạng GET lấy data từ khoá xấu:

$links='https://esgoo.net/api-tkxau-list.htm';
$ch = curl_init($links);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, 0);
curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, 0);
curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST, 0);
curl_setopt($ch, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_USERAGENT, 'Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-T827R4 Build/NRD90M) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/60.0.3112.116 Safari/537.36');
curl_setopt($ch, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, "GET");
$result = curl_exec($ch);
if(curl_errno($ch) != 0 && empty($result)){$result = false;}
curl_close($ch);
$mang_json=json_decode($result,true);
print_r($mang_json);

Code mẫu HTML, JQUERY dùng getJSON:

<script src="https://esgoo.net/scripts/jquery.js"></script>  
<style>
  .box_tkx{ background:#C8C8C8; border: solid 1px #EEEEEE; padding: 10px; border-radius: 5px; font-size: 14px; line-height: 1.5em;}
  .box_tkx #box_tkx_text{ padding: 10px; height: 100px; margin-bottom: 10px; width: 100%; border: solid 1px #EEEEEE; resize: vertical; box-sizing: border-box;}
  .box_tkx #box_tkx_but{ padding: 10px 20px; width: 100%; text-align: center; cursor: pointer; color: #FFFFFF; border:none; background-color: #0058AA;box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px;}
  .box_tkx #box_tkx_but:hover{ opacity: 0.8;}
  .box_tkx #box_tkx_content{padding: 10px; width: 100%; background: #FFFFFF; min-height: 50px;box-sizing: border-box;}
</style>
<script>
  $(document).ready(function() {
    $("#box_tkx_but").click(function(e){
		  var text= $("#box_tkx_text").val();
      if(text==''){alert("Bạn chưa nhập nội dung cần xử lý..?");}
      else{
        $.getJSON('https://esgoo.net/api-tkxau/'+encodeURIComponent(text)+'.htm',function(data_text){
          if(data_text.error==1){
            $("#box_tkx_content").html(data_text.error_text);
          }else{
           $("#box_tkx_content").html(data_text.text_trim);
          }
        });
      }
		});
  });
</script>      
<div class="box_tkx">
  <textarea id="box_tkx_text" placeholder="Nhập nhập nội dung cần xử lý..!"></textarea>
  <button id="box_tkx_but">Xử lý nội dung</button>
  <div id="box_tkx_content">Đang chờ xử lý...</div>
</div>