API sử dụng AI viết nội dung miễn phí

API Trình viết nội dung AI là công cụ mạnh mẽ có khả năng tạo ra nội dung chất lượng cao trên nhiều nền tảng như blog, mạng xã hội và mô tả sản phẩm. Với việc áp dụng các thuật toán xử lý ngôn ngữ tự nhiên tiên tiến, nó không chỉ hiểu được ngôn từ mà còn nắm bắt được giọng điệu và phong cách riêng của thương hiệu bạn. Điều này đảm bảo rằng mọi nội dung tạo ra đều phản ánh đúng bản sắc và giọng văn của thương hiệu, giữ cho sự nhất quán và tương thích với hình ảnh thương hiệu

Demo code:

Đang chờ xử lý...

Cấu trúc API:

Code mẫu PHP CURL dùng dạng GET:

$text='viết content đăng facebook bao gồm icon và 5 tag nói về việt nam đang chuyển đổi số mạnh mẽ';
$links='https://esgoo.net/api-ai-content/'.urlencode($text).'.htm';
$ch = curl_init($links);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, 0);
curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, 0);
curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST, 0);
curl_setopt($ch, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_USERAGENT, 'Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-T827R4 Build/NRD90M) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/60.0.3112.116 Safari/537.36');
curl_setopt($ch, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, "GET");
$result = curl_exec($ch);
if(curl_errno($ch) != 0 && empty($result)){$result = false;}
curl_close($ch);
$mang_json=json_decode($result,true);
print_r($mang_json);

Code mẫu PHP CURL dùng dạng POST:

$text='viết content đăng facebook bao gồm icon và 5 tag nói về việt nam đang chuyển đổi số mạnh mẽ';
$data = array('text' => urlencode($text));
$post_fields = http_build_query($data);
$ch = curl_init('https://esgoo.net/api-ai-content.htm');
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, 0);
curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, 0);
curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST, 0);
curl_setopt($ch, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_USERAGENT, 'Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-T827R4 Build/NRD90M) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/60.0.3112.116 Safari/537.36');
curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $post_fields);
$result = curl_exec($ch);
if (curl_errno($ch) != 0 && empty($result)) { $result = false;}
curl_close($ch);
$mang_json = json_decode($result, true);
print_r($mang_json);

Code mẫu HTML dùng JQUERY:

<script src="https://esgoo.net/scripts/jquery.js"></script>  
<style>
  .box_ai{ background:#C8C8C8; border: solid 1px #EEEEEE; padding: 10px; border-radius: 5px; font-size: 14px; line-height: 1.5em;}
  .box_ai #box_ai_text{ padding: 10px; margin-bottom: 10px; width: 100%; height: 100px; border: solid 1px #EEEEEE; resize: vertical;box-sizing: border-box;}
  .box_ai #box_ai_text:hover, .box_ai #box_ai_text:focus, .box_ai #box_ai_text:visited, .box_ai #box_ai_text:focus-visible{border:none;}
  .box_ai #box_ai_but{ padding: 10px 20px; width: 100%; text-align: center; cursor: pointer; color: #FFFFFF; border:none; background-color: #0058AA;box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px;}
  .box_ai #box_ai_but:hover{ opacity: 0.8;}
  .box_ai #box_ai_content{padding: 10px; width: 100%; background: #FFFFFF; min-height: 50px;box-sizing: border-box;}
</style>
<script>
  $(document).ready(function() {
    $("#box_ai_but").click(function(e){
		  var text= $("#box_ai_text").val();
      if(text==''){alert("Bạn chưa nhập gợi ý cho AI tạo nội dung..?");}
      else{
        $("#box_ai_content").html('<img src="https://esgoo.net/imgs/loadcard.gif"> AI đang tạo nội dung...');
        $.getJSON('https://esgoo.net/api-ai-content/'+encodeURIComponent(text)+'.htm',function(data_ai){
          $("#box_ai_content").html(data_ai.data);
        });
      }
		});
  });
</script>      
<div class="box_ai">
  <textarea id="box_ai_text" placeholder="Nhập gợi ý cho AI tạo nội dung..!"></textarea>
  <button id="box_ai_but">Tạo Nội Dung</button>
  <div id="box_ai_content">Đang chờ xử lý...</div>
</div>