API tạo mã QR Code miễn phí

Muốn tạo mã QR một cách dễ dàng và không tốn kém? Hãy sử dụng API tạo mã QR miễn phí của chúng tôi!

 • Nhanh chóng: Tạo mã QR chỉ trong vài dòng mã.
 • Miễn phí: Không mất chi phí đăng ký hoặc sử dụng.
 • Dễ tích hợp: Tích hợp vào ứng dụng của bạn một cách đơn giản.
 • Tính đa dạng: Tạo mã cho mọi nhu cầu, từ liên kết web đến thông tin cá nhân.

Demo code:

Đang chờ xử lý...


Cấu trúc API:

Demo thêm trực tiếp vào img:

<img width="250px" src="https://esgoo.net/api-QrCode/{links hoặc text cần tạo}.htm">

Code Demo sử dụng QR Code:

<script src="https://esgoo.net/scripts/jquery.js"></script>  
<style>
  .box_qr{ background:#C8C8C8; border: solid 1px #EEEEEE; padding: 10px; border-radius: 5px; font-size: 14px; line-height: 1.5em;}
  .box_qr #box_qr_text{ padding: 10px; margin-bottom: 10px; width: 100%; border: solid 1px #EEEEEE; box-sizing: border-box;}
  .box_qr #box_qr_but{ padding: 10px 20px; width: 100%; text-align: center; cursor: pointer; color: #FFFFFF; border:none; background-color: #0058AA;box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px;}
  .box_qr #box_qr_but:hover{ opacity: 0.8;}
  .box_qr #box_qr_content{padding: 10px; width: 100%; background: #FFFFFF; min-height: 50px;box-sizing: border-box; text-align: center;}
  .box_qr #box_qr_content img{ width: 100%; max-width: 300px; height: auto;}
</style>
<script>
  $(document).ready(function() {
     $("#box_qr_but").click(function(e){
		  var text= $("#box_qr_text").val();
          if(text==''){alert("Bạn chưa nhập links hoặc dữ liệu cần tạo QR-Code..?");}
          else{
              $("#box_qr_content").html('<img src="https://esgoo.net/api-QrCode/'+encodeURIComponent(text)+'.htm">');
          }
	 });
  });
</script>      
<div class="box_qr">
  <input type="text" id="box_qr_text" placeholder="Nhập links hoặc dữ liệu cần tạo QR-Code..!">
  <button id="box_qr_but">Tạo QR Code</button>
  <div id="box_qr_content">Đang chờ xử lý...</div>
</div>