API xem thần số học miễn phí

Thần số học - hay còn gọi là Nhân số học:  là một lĩnh vực nghiên cứu về sức mạnh của con số và ảnh hưởng của chúng đến cuộc sống của con người. Đây là một phương pháp đọc vị số, giúp giải mã những tín hiệu và thông điệp mà cuộc sống gửi đến với từng cá nhân.

Theo bà Lê Đỗ Quỳnh Hương, một chuyên gia Nhân số học, phương pháp này có nguồn gốc từ trường phái của nhà toán học Pythagoras (Pitago). Bà đã đổi tên gọi của nó để phù hợp hơn với tư tưởng của mình.

Nếu bạn đang tìm kiếm công cụ xem thần số học miễn phí, chúng tôi có thể giúp bạn. Truy cập vào website của chúng tôi và điền thông tin của bạn để có thể tra cứu thần số học miễn phí của mình. Bạn sẽ được trải nghiệm một công cụ mạnh mẽ và chính xác, giúp bạn khám phá bản thân và hiểu rõ hơn về cuộc sống của mình.

Demo code:

Đang chờ xử lý...


Cấu trúc API:

Code mẫu PHP CURL dùng dạng GET:

$name='Nguyễn Văn A';
$date='25-12-1985';
$links='https://esgoo.net/api-tsh/'.$name.'/'.$date.htm';
$ch = curl_init($links);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, 0);
curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, 0);
curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST, 0);
curl_setopt($ch, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_USERAGENT, 'Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-T827R4 Build/NRD90M) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/60.0.3112.116 Safari/537.36');
curl_setopt($ch, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, "GET");
$result = curl_exec($ch);
if(curl_errno($ch) != 0 && empty($result)){$result = false;}
curl_close($ch);
$mang_json=json_decode($result,true);
print_r($mang_json);

Code mẫu HTML dùng JQUERY:

<script src="https://esgoo.net/scripts/jquery.js"></script>  
<style>
  .box_tkx{ background:#C8C8C8; border: solid 1px #EEEEEE; padding: 10px; border-radius: 5px; font-size: 14px; line-height: 1.5em;}
  .box_tkx .box_tkx_text{ padding: 10px; margin-bottom: 10px; width: 100%; border: solid 1px #EEEEEE; box-sizing: border-box;}
  .box_tkx #box_tkx_but{ padding: 10px 20px; width: 100%; text-align: center; cursor: pointer; color: #FFFFFF; border:none; background-color: #0058AA;box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px;}
  .box_tkx #box_tkx_but:hover{ opacity: 0.8;}
  .box_tkx #box_tkx_content{padding: 10px; width: 100%; background: #FFFFFF; min-height: 50px;box-sizing: border-box;}
</style>
<script>
  $(document).ready(function() {
    $("#box_tkx_but").click(function(e){
		  var name= $("#box_tkx_name").val();
      var date= $("#box_tkx_date").val();  
      if(name==''){alert("Bạn chưa nhập họ và tên..?");}
      else if(date==''){alert("Bạn chưa nhập ngày-tháng-năm..?");}  
      else{
        $("#box_tkx_content").html('<img src="https://esgoo.net/imgs/loadcard.gif"> Đang xử lý...');
        $.getJSON('https://esgoo.net/api-tsh/'+encodeURIComponent(name)+'/'+encodeURIComponent(date)+'.htm',function(data_text){
          if(data_text.error==1){
            $("#box_tkx_content").html(data_text.error_text);
          }else{
           $("#box_tkx_content").html(data_text.data);
          }
        });
      }
		});
  });
</script>      
<div class="box_tkx">
  <input class="box_tkx_text" type="text" id="box_tkx_name" placeholder="Nhập họ và tên..!">
  <input class="box_tkx_text" type="text" id="box_tkx_date" placeholder="Nhập Ngày-Tháng-Năm..!">
  <button id="box_tkx_but">Xử lý nội dung</button>
  <div id="box_tkx_content">Đang chờ xử lý...</div>
</div>